Služby

VŠEOBECNÉ PRÁVNE PORADENSTVO

 • Návrhy zmlúv a iných právnych dokumentov (vrátane obchodných zmlúv s medzinárodným prvkom)
 • Zastupovanie pred súdom, správnymi a inými orgánmi vrátane obchodného registra, živnostenského úradu, stavebného úradu a iné
 • Vedenie kompletnej právnej agendy klientov
 • Pravidelné informovanie klientov o novej legislatíve SR
 • Poradenské služby týkajúce sa dopadu práva Európskej únie, hlavne vplyv EÚ legislatívy a judikatúry Európskeho súdneho dvora na právo SR

OBCHODNÉ PRÁVO A PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

 • Zakladanie spoločností
 • Príprava dokumentov pre orgány spoločnosti
 • Príprava a vedenie valných zhromaždení a zasadnutí orgánov spoločnosti
 • Vypracúvanie zmlúv o výkone funkcie štatutárnych orgánov spoločností
 • Dohody medzi spoločníkmi a ochrana ich práv a záujmov
 • Zlúčenia a akvizície, spoločné podniky (joint ventures), predaj podniku alebo jeho časti
 • Zmena právnej formy spoločnosti
 • Komplexné právne previerky spoločností (due diligence)
 • Prevody obchodných podielov resp. akcií
 • Zvyšovanie a znižovanie základného imania
 • Reštrukturalizácia spoločností
 • Registračné a oznamovacie povinnosti
 • Zrušenie a likvidácia spoločnosti
 • Konkurzné právo
 • Právo hospodárskej súťaže
 • Pracovné právo 

PRÁVO HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 • Konanie vo veciach ochrany hospodárskej súťaže
 • Oznámenie koncentrácie
 • Zastupovanie v konaniach pred Protimonopolným úradom SR
 • Nekalá súťaž

PRACOVNÉ PRÁVO

 • Individuálne a kolektívne pracovné právo, vrátane prípravy alebo právnej previerky pracovných zmlúv
 • Reštrukturalizácia ľudských zdrojov, vrátane projektového manažmentu
 • Kolektívne vyjednávanie
 • Odmeny, pracovné poriadky a ostatné interné predpisy
 • Právo sociálneho zabezpečenia
 • Dočasné pridelenie zamestnancov
 • Due diligence ľudských zdrojov

PORADENSTVO V OBLASTI ZAMESTNÁVANIA CUDZINCOV

 • Cezhraničné vyslanie zamestnancov, vrátane návrhu zmluvy o cezhraničnom vyslaní zamestnancov
 • Víza, pracovné povolenia a povolenia na pobyt pre cudzincov
 • Plánovanie nákladov na sociálne zabezpečenie (s ohľadom na voľný pohyb občanov EÚ)

NEHNUTEĽNOSTI

 • Kúpa, predaj, nájom a leasing nehnuteľností
 • Zriadenie práv tretích osôb, napr. vecné bremená, záložné práva v prospech bánk a iných veriteľov
 • Uzatváranie zmlúv so spoločnosťami vykonávajúcimi správu nehnuteľností
 • Organizovanie výberových konaní pre dodávateľov
 • Stavebné právo, povolenia

PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

 • Ochranné známky, patenty a práva k ostatným predmetom priemyselného vlastníctva
 • Autorské práva
 • Ochrana osobných údajov
 • Licencie, franchising
 • Elektronické obchodovanie (E-business), elektronický podpis

INÉ PRÁVNE SLUŽBY

 • Bankové právo, poisťovacie právo a právo cenných papierov
 • Občianske právo
 • Právo životného prostredia
 • Ochrana spotrebiteľa
 • Telekomunikačné právo
 • Poradenstvo v oblasti verejného obstarávania
 • Forenzné služby / súlad obchodných spoločností s legislatívou

SÚDNE A ARBITRÁŽNE KONANIA

 • Zastupovanie pri vyjednávaní s protistranami, mediácia sporov
 • Zastupovanie v súdnom a arbitrážnom konaní
 • Medzinárodná arbitráž