Referencie

Podľa pravidiel správania advokáta, vydaných Slovenskou advokátskou komorou, advokát nemôže získavať klientov propagáciou jeho/jej vlastných prípadov. Preto akékoľvek uvádzanie klientov a poskytovanie informácií o nich prostredníctvom webových stránok pre verejnosť je pre advokáta neprípustnou reklamou jeho služieb.

Vzhľadom na vyššie uvedené, sme oprávnení poskytovať informácie o našich klientoch iba stanovenou formou a iba s predchádzajúcim súhlasom každého klienta s uvedením osoby, ktorej sa informácia poskytuje.

Našimi klientmi sú významné spoločnosti podnikajúce v oblasti poisťovníctva, bankových a investičných služieb, leasingových a úverových služieb, ako aj v oblasti nehnuteľností, strojárenského, drevospracujúceho, automobilového, potravinárskeho priemyslu a poľnohospodárstva, ako aj spoločnosti podnikajúce v rôznych iných odvetviach.

Náš tím zrealizoval viaceré priame investičné vstupy a due diligence projekty, prevody nehnuteľností, zlúčenia obchodných spoločností, vrátane konania pred orgánmi ochrany hospodárskej súťaže a taktiež, pripravili zmluvnú dokumentáciu a obchodné podmienky pre výkon podnikateľských aktivít viacerých spoločností.